Your Technology Transfer Center

Centre de Recherche et de Développement de l'ECAM (CERDECAM)

Pour répondre aux exigences de transmission et de développement du savoir et prendre en charge les aspects contractuels des projets, l'ECAM (Haute Ecole Léonard de Vinci) a créé en 1982 l'asbl CERDECAM. L'association propose du conseil et de l'assistance aux personnes, sociétés privées et organismes publics dans les domaines de la recherche, du développement et de la formation et participe à des projets de Recherche et Développement menés en collaboration avec des entreprises industrielles et financés par des organismes publics.

Centre d'Information et de Recherche sur les Intolérances et l'Hygiène Alimentaire (CIRIHA)

CIRIHA doet onderzoek op het gebied van ongewenste reacties op voedingsmiddelen en cardiovasculaire aandoeningen.
CIRIHA treedt op als begeleidingscentrum betreffende ongewenste reacties op voedingsmiddelen, gezonde voeding en voeding in de praktijk. CIRIHA wil hulp bieden aan de medische en paramedische wereld, de voedingsbedrijven en aan het grote publiek door middel van consulting, informatie en opleidingen.

Institut de Recherches de l'Institut Supérieur Industriel de Bruxelles (IRISIB)

Dans un contexte d'innovations technologiques, l'asbl IRISIB, centre de recherche de l'Institut Supérieur Industriel de Bruxelles (Haute Ecole Paul-Henri Spaak) aide à la mise en oeuvre et à l'adaptation des technologies dans la pratique industrielle sous les formes de projets spécifiques comme par exemple : l'application des techniques nucléaires à l'art, la mesure du Radon dans les bâtiments et les sols, la dosimétrie médicale, des installations photo-voltaïques couplée au réseau électrique, la caractérisation de revêtements de surfaces.

Laboratory of Sensory Technology and Analysis (LSTA)

Since more than 15 years LSTA evaluates beverages, cosmetics, foods, fragrances, health care products, packaging, paints... using Sensory Analysis. The multidisciplinary team includes experts in analytical chemistry, physicochemical, genetical analysis, statistics, process and legal claim (Beltest auditor).

Research Laboratory in the field of Arts and Sciences (LARAS)

LARAS is part of the LABORATORY of Electronics/Informatics of the Industrial Engineering Institute of Brussels – ISIB

Meurice R&D

Omdat de vraag van de industrie toeneemt en gevarieerder wordt, omdat de wetenschappers van het Institut Meurice kunnen bogen op een algemeen erkende vakkennis, omdat ze de evolutie van de techniek en de technologie op de voet volgen, richtten ze in 1994 de vzw Meurice Recherche et Développement op, waar ze vanaf 2001 werden vervoegd door hun collega's van het Institut de Recherches Microbiologiques Jean-Marie Wiame. De samenwerking met de bedrijfswereld en de externe organisaties hebben Meurice R&D in staat gesteld internationaal een wetenschappelijk niveau te halen dat de vergelijking met de beste centra voor toegepast onderzoek van universiteiten en hogescholen kan doorstaan.

Unité de BioTechnologies (UBT)

Started in 1983 in ordre to enhance the skills and the competences inside the Meruice Institute (University College Lucia de Brouckère), the UBT offers its competences in five major engineering domains : brewery technologies, protein purification, drying of biomaterials, bioengineering and the environmental engineering, and processes computer-based design . Since its creation 50 mid-term R&D contracts with industrial companies were performed representing 200 yearly full-time equivalent researches.

rational use of energyNu heden ten dage het gebruik van energie een steeds belangrijker onderwerp wordt, zijn de vaardigheden en expertise van de instituten in de energieke en thermische gebieden gericht op de ontwikkeling van technologie die leidt tot het rationeel gebruik van energie en op de toepassing van hernieuwbare energiebronnen (wind, zonne-energie en fotovoltaïsche).

De nadruk ligt op het oplossen van energie in de industrie-, woon-en tertiaire sector. De beheersystemen en het beheer op afstand van het energieverbruik, ontwikkeld door de instituten, hebben een rationeel gebruik van energie en een verlaging van het energieverbruik in de industriële infrastructuur tot gevolg.

Binnen deze context worden consultancy diensten aangeboden op het gebied van:

 • Ontwerp van energie-installaties
 • Naleving van technische installaties
 • Het oplossen van meerdere problemen in verband met verlies van energie in gebouwen.

Onderzoeksprogramma's in verband met energie zijn er ook in de auto-sector, bijvoorbeeld: onderzoek naar het effect van biobrandstoffen op de prestaties van de motor, studie van de nieuwe eco-concept auto's (Shell Eco Marathon), en de studie van de energiebesparing in hybride voertuig-motoren.

Activiteiten in de natuurwetenschappen en meetingen omvatten:

 • Fysische en fijnchemie
 • De toepassing van fysieke en fysisch-chemische methoden voor archeometry
 • Nucleaire fysica, nucleaire straling metingen en toezicht
 • Ontwikkeling van instrumenten voor akoestische metingen
 • Metrologie

physical

environmentElke industriële activiteit heeft milieu-en gezondheidseffecten. Om te voldoen aan de normen en wetgeving moet dit effect tot een minimum worden beperkt of vermeden. In dit verband is het belangrijkste onderwerp van onderzoek aan de instellingen in hoofdzaak op het gebied van duurzame ontwikkeling en oplossingen voor de problemen van verontreiniging en afvalbeheer (gassen, vloeistoffen en vaste stoffen) en de zuivering van industrieel afvalwater restwaarde, vooral vanuit de lucht vluchtige organische stoffen (VOS) . De nadruk ligt daarbij op technieken zoals biofiltratie, biopurificatie, en bioencapsulatie.

Andere milieuvriendelijke activiteiten omvatten het ontwerpen en ontwikkelen van energie-efficiënte elektrische aandrijving en de kleine verbrandingsmotoren, het bestuderen van het effect van biobrandstoffen op mechanische motoren en het ontwerp en de productie van duurzame ontwikkeling prototype auto's.
Onze instellingen zijn in staat consulting diensten aan te bieden voor het oplossen van industriële problemen van milieuvervuiling door de toepassing van technieken voor afvalbeheer, zoals levenscyclus-analyse, multi-criteria analyse, specifieke verwerking van vast afval, enz.
Het bestuderen van de variabiliteit van natuurlijke radioactiviteit in een stedelijke omgeving is ook uitgevoerd met het oog op de invoering van preventieve oplossingen.

Specifieke opleiding is bedoeld voor de bescherming van mensen in industriële omgevingen.

InduTec stelt een wetenschappelijk werktuig voor dat de ondernemingen het mogelijk maakt om hun milieuprestaties te verbeteren in verband met hun activiteiten. Levenscyclusanalyse is een wetenschappelijke methode die gericht is op de beoordeling van de milieu-impact van een product, dienst of proces. Deze methode is geheel in de context van duurzame ontwikkeling, aangezien de kennis van de milieu-impact van de economische activiteit de ondernemer toelaat, passende maatregelen te nemen en strategische keuzes te maken om de impact op het milieu te verzachten.

medicineVoor meer dan 80 jaar zijn de drie onderzoeks-eenheden die van het Institut Superieur d'Ergotherapie en de Kinésithérapie Department (ISEK) actief in de ergotherapie en kinesitherapie. Via nationale en internationale samenwerking, is experimenteel en toegepast onderzoek verricht met het oog op de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken tot een aanzienlijke verbetering van de diagnostische hulpmiddelen en behandeling van de patiënt.
Daarnaast hebben andere instituten meegewerkt aan de ontwikkeling van hulpmiddelen die gebruikt worden in medische domeinen (diagnose-instrumenten ter ondersteuning van zowel de professionele en particuliere gemeenschappen) aan de ontwikkeling van IT-platforms die zorgen voor een beter beheer van de medische beeldvorming.

De eenheden die zijn gespecialiseerd in:

 • Mechanisch gedrag van studies van verschillende menselijke lichaamsdelen. De studies omvatten een anatomische beschrijving, klinische implicaties, mechanische en dynamische modellering;

 • Het modelleren van de biomechanische eigenschappen van arteriële en veneuze stromen;

 • Numeriek modelleren van anatomische structuren teneinde inzicht te krijgen in de werking van een laesie;

 • Software en hardware ontwikkelingen waarvoor de analyse van de menselijke dimensies;

 • Studie van het lymfestelsel, de pathologie en haar rol in het immuunsysteem (met behulp van NMR-Imaging-MRI-, analyse van in vivo menselijke beeldvorming, analyse van hemodynamische en cardiopulmonale parameters);

 • Het begrijpen van het menselijk lichaam onder normale en extreme beroepsmatige activiteiten en in stressvolle situaties, met het oog op de verbetering van de menselijke vermogens in dergelijke situaties.

 • Ontwikkeling of verbetering van de medische beeldvorming systemen.

Subcategorieën

Latest News

Valorisatie van uw wetenschappelijke onderzoek via het programma Launch

launch

Werk je in een onderzoeksinstelling of bent je student en wil je de onderzoeksresultaten van je wetenschappelijk onderzoek valoriseren door een nieuwe onderneming op te richten in Brussel? Dien een financieringsaanvraag in bij Innoviris tijdens de projectoproep van Launch 2017.

Lees meer...

InduTec is de interface tussen de Industriële Hogescholen van Brussel en de economische wereld.

InduTec vormt een belangrijke schakel in de high-level technische expertise waardering proces en de onderzoeksresultaten van de Industriële Hogescholen van Brussel.

Onze kleine structuur, flexibel en multidisciplinair, beheerst ook alle bestaande subsidies en garandeert de totale vertrouwelijkheid van al uw projecten.

Al deze vaardigheden, beschikbare expertises en ons netwerk van partners staan tot uw dienst om uw zoekresultaten te verbeteren, technische problemen op te lossen of het ontwikkelen van nieuwe economische activiteiten in Brussel.

De InduTec bijbehorende diensten zijn volledig gratis en persoonlijk.